Planvisie

Wij ervaren dat als mensen prettig wonen ze gelukkiger zijn en meer betekenen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving. Onze ambitie is om met Buurtschap De Deel een kleinschalig maar bijzonder woonmilieu toe te voegen aan Nieuwleusen en Dalfsen. Een woonmilieu waar nabuurschap vanzelfsprekend is. Niet omdat het moet, maar omdat de bewoners zich daarin herkennen. Met zo’n ontwikkeling dragen we bij aan een betekenisvol leven van de bewoners, aan verbindingen met elkaar en met Nieuwleusen als dorpskern én aan een sociaal duurzame leefomgeving.

Dat doen we door in cocreatie met de toekomstige bewoners en andere stakeholders ruimte te geven aan persoonlijke wensen en eisen. De inmiddels in het proces genomen stappen hebben geleid tot een concept met 20 woningen. Nadere uitwerkingen op bijvoorbeeld op het vlak van landschapsinrichting, architectuur, materialisatie en beheer moeten nog plaatsvinden. Programmatisch bestaat Buurtschap De Deel uit 12 bungalows type Kievit en 8 bungalows type Grutto. De bungalows type Kievit zijn iets breder, de bungalows type Grutto iets dieper.

De kleinschalige woonomgeving die ons voor ogen staat is een buurt waar verbindingen met elkaar en Nieuwleusen centraal staan. Een veilige leefomgeving waar ontmoetingen laagdrempelig zijn. Waar de bewoners elkaar stimuleren actief te zijn en zich blijven ontplooien. En waar zorg niet op de voorgrond staat, maar wel bereikbaar is indien nodig.

Dat betekent dat we ook een verbinding willen leggen met lokale stakeholders die toegevoegde waarde kunnen leveren én ontlenen aan de ontwikkeling en zodoende het concept van het buurtje kunnen versterken. Maar ook het in verbinding staan met toekomstige bewoners, door ze al vroegtijdig in de planontwikkeling te betrekken.

De bungalows in Buurtschap De Deel liggen om een gemeenschappelijk hof. De bewoners zijn samen eigenaar van deze groene binnenplaats. Aan de buitenrand van de bungalows ligt de ontsluiting met verschillende parkeerplaatsen. Door de ontsluiting op deze manier vorm te geven kan de hof vrij blijven van gemotoriseerd verkeer.

Wij denken dat Buurtschap De Deel vanuit de vormgeving om een hof en de levensloopbestendige bungalows extra aantrekkelijk is voor medioren en senioren.